الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلی فتح حساب لکي أتسوق معك؟

{“type”:”elementor”,”siteurl”:”https://gentshub.ae/wp-json/”,”elements”:[{“id”:”4fd82b0b”,”elType”:”widget”,”isInner”:false,”isLocked”:false,”settings”:{“space”:{“unit”:”px”,”size”:350,”sizes”:[]},”_margin”:{“unit”:”px”,”top”:”0″,”right”:”0″,”bottom”:”60″,”left”:”0″,”isLinked”:false},”_background_background”:”classic”,”_background_image”:{“id”:34731,”url”:”http://gentshub.ae/wp-content/uploads/2023/03/oud-mubkhar.jpg”,”alt”:””,”source”:”library”,”size”:””},”_background_position”:”center center”,”_background_repeat”:”no-repeat”,”_background_size”:”cover”,”_background_video_fallback”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_slideshow_gallery”:[],”_background_hover_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_video_fallback”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_slideshow_gallery”:[],”_mask_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”space_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”space_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”view”:”traditional”,”_title”:””,”_margin_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_element_width”:””,”_element_width_tablet”:””,”_element_width_mobile”:””,”_element_custom_width”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_custom_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_custom_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_vertical_align”:””,”_element_vertical_align_tablet”:””,”_element_vertical_align_mobile”:””,”_position”:””,”_offset_orientation_h”:”start”,”_offset_x”:{“unit”:”px”,”size”:”0″,”sizes”:[]},”_offset_x_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_end”:{“unit”:”px”,”size”:”0″,”sizes”:[]},”_offset_x_end_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_end_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_orientation_v”:”start”,”_offset_y”:{“unit”:”px”,”size”:”0″,”sizes”:[]},”_offset_y_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_end”:{“unit”:”px”,”size”:”0″,”sizes”:[]},”_offset_y_end_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_end_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_z_index”:””,”_z_index_tablet”:””,”_z_index_mobile”:””,”_hover_z_index”:””,”_hover_z_index_tablet”:””,”_hover_z_index_mobile”:””,”_element_id”:””,”_css_classes”:””,”_order”:””,”_order_tablet”:””,”_order_mobile”:””,”trp_language_restriction”:””,”trp_language_restriction_automatic_translation”:””,”trp_restricted_languages”:””,”trp_exclude_handler”:””,”trp_excluded_languages”:””,”motion_fx_motion_fx_scrolling”:””,”motion_fx_translateY_effect”:””,”motion_fx_translateY_direction”:””,”motion_fx_translateY_speed”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”motion_fx_translateY_affectedRange”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:0,”end”:100}},”motion_fx_translateX_effect”:””,”motion_fx_translateX_direction”:””,”motion_fx_translateX_speed”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”motion_fx_translateX_affectedRange”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:0,”end”:100}},”motion_fx_opacity_effect”:””,”motion_fx_opacity_direction”:”out-in”,”motion_fx_opacity_level”:{“unit”:”px”,”size”:10,”sizes”:[]},”motion_fx_opacity_range”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:20,”end”:80}},”motion_fx_blur_effect”:””,”motion_fx_blur_direction”:”out-in”,”motion_fx_blur_level”:{“unit”:”px”,”size”:7,”sizes”:[]},”motion_fx_blur_range”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:20,”end”:80}},”motion_fx_rotateZ_effect”:””,”motion_fx_rotateZ_direction”:””,”motion_fx_rotateZ_speed”:{“unit”:”px”,”size”:1,”sizes”:[]},”motion_fx_rotateZ_affectedRange”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:0,”end”:100}},”motion_fx_scale_effect”:””,”motion_fx_scale_direction”:”out-in”,”motion_fx_scale_speed”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”motion_fx_scale_range”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:20,”end”:80}},”motion_fx_transform_origin_x”:”center”,”motion_fx_transform_origin_y”:”center”,”motion_fx_devices”:[“desktop”,”tablet”,”mobile”],”motion_fx_range”:””,”motion_fx_motion_fx_mouse”:””,”motion_fx_mouseTrack_effect”:””,”motion_fx_mouseTrack_direction”:””,”motion_fx_mouseTrack_speed”:{“unit”:”px”,”size”:1,”sizes”:[]},”motion_fx_tilt_effect”:””,”motion_fx_tilt_direction”:””,”motion_fx_tilt_speed”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”sticky”:””,”sticky_on”:[“desktop”,”tablet”,”mobile”],”sticky_offset”:0,”sticky_offset_tablet”:””,”sticky_offset_mobile”:””,”sticky_effects_offset”:0,”sticky_effects_offset_tablet”:””,”sticky_effects_offset_mobile”:””,”sticky_parent”:””,”_animation”:””,”_animation_tablet”:””,”_animation_mobile”:””,”animation_duration”:””,”_animation_delay”:””,”_transform_rotate_popover”:””,”_transform_rotateZ_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotate_3d”:””,”_transform_rotateX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translate_popover”:””,”_transform_translateX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_popover”:””,”_transform_keep_proportions”:”yes”,”_transform_scale_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skew_popover”:””,”_transform_skewX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_flipX_effect”:””,”_transform_flipY_effect”:””,”_transform_rotate_popover_hover”:””,”_transform_rotateZ_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotate_3d_hover”:””,”_transform_rotateX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translate_popover_hover”:””,”_transform_translateX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_popover_hover”:””,”_transform_keep_proportions_hover”:”yes”,”_transform_scale_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skew_popover_hover”:””,”_transform_skewX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_flipX_effect_hover”:””,”_transform_flipY_effect_hover”:””,”_transform_transition_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”motion_fx_transform_x_anchor_point”:””,”motion_fx_transform_x_anchor_point_tablet”:””,”motion_fx_transform_x_anchor_point_mobile”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point_tablet”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point_mobile”:””,”_background_color”:””,”_background_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_color_b”:”#f2295b”,”_background_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_gradient_type”:”linear”,”_background_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”_background_gradient_position”:”center center”,”_background_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_position_tablet”:””,”_background_position_mobile”:””,”_background_xpos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_xpos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_xpos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos”:{“unit”:”px”,”size”:248,”sizes”:[]},”_background_ypos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_attachment”:””,”_background_repeat_tablet”:””,”_background_repeat_mobile”:””,”_background_size_tablet”:””,”_background_size_mobile”:””,”_background_bg_width”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_bg_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_bg_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_video_link”:””,”_background_video_start”:””,”_background_video_end”:””,”_background_play_once”:””,”_background_play_on_mobile”:””,”_background_privacy_mode”:””,”_background_slideshow_loop”:”yes”,”_background_slideshow_slide_duration”:5000,”_background_slideshow_slide_transition”:”fade”,”_background_slideshow_transition_duration”:500,”_background_slideshow_background_size”:””,”_background_slideshow_background_size_tablet”:””,”_background_slideshow_background_size_mobile”:””,”_background_slideshow_background_position”:””,”_background_slideshow_background_position_tablet”:””,”_background_slideshow_background_position_mobile”:””,”_background_slideshow_lazyload”:””,”_background_slideshow_ken_burns”:””,”_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”_background_hover_background”:””,”_background_hover_color”:””,”_background_hover_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_color_b”:”#f2295b”,”_background_hover_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_hover_gradient_type”:”linear”,”_background_hover_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”_background_hover_gradient_position”:”center center”,”_background_hover_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_position”:””,”_background_hover_position_tablet”:””,”_background_hover_position_mobile”:””,”_background_hover_xpos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_xpos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_xpos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_attachment”:””,”_background_hover_repeat”:””,”_background_hover_repeat_tablet”:””,”_background_hover_repeat_mobile”:””,”_background_hover_size”:””,”_background_hover_size_tablet”:””,”_background_hover_size_mobile”:””,”_background_hover_bg_width”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_hover_bg_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_hover_bg_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_hover_video_link”:””,”_background_hover_video_start”:””,”_background_hover_video_end”:””,”_background_hover_play_once”:””,”_background_hover_play_on_mobile”:””,”_background_hover_privacy_mode”:””,”_background_hover_slideshow_loop”:”yes”,”_background_hover_slideshow_slide_duration”:5000,”_background_hover_slideshow_slide_transition”:”fade”,”_background_hover_slideshow_transition_duration”:500,”_background_hover_slideshow_background_size”:””,”_background_hover_slideshow_background_size_tablet”:””,”_background_hover_slideshow_background_size_mobile”:””,”_background_hover_slideshow_background_position”:””,”_background_hover_slideshow_background_position_tablet”:””,”_background_hover_slideshow_background_position_mobile”:””,”_background_hover_slideshow_lazyload”:””,”_background_hover_slideshow_ken_burns”:””,”_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”_background_hover_transition”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_border_border”:””,”_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_color”:””,”_border_radius”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”_box_shadow_box_shadow_position”:” “,”_border_hover_border”:””,”_border_hover_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_color”:””,”_border_radius_hover”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_hover_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_hover_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”_box_shadow_hover_box_shadow_position”:” “,”_border_hover_transition”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_switch”:””,”_mask_shape”:”circle”,”_mask_notice”:””,”_mask_size”:”contain”,”_mask_size_tablet”:””,”_mask_size_mobile”:””,”_mask_size_scale”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_mask_size_scale_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_size_scale_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position”:”center center”,”_mask_position_tablet”:””,”_mask_position_mobile”:””,”_mask_position_x”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_mask_position_x_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_x_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_y”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_mask_position_y_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_y_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_repeat”:”no-repeat”,”_mask_repeat_tablet”:””,”_mask_repeat_mobile”:””,”hide_desktop”:””,”hide_tablet”:””,”hide_mobile”:””,”_attributes”:””,”custom_css”:””},”defaultEditSettings”:{“defaultEditRoute”:”content”},”elements”:[],”widgetType”:”spacer”,”editSettings”:{“defaultEditRoute”:”content”,”panel”:{“activeTab”:”advanced”,”activeSection”:”_section_background”}},”htmlCache”:”\t\t<div class="\”elementor-widget-container\”">\n\t\t\t\t\t<div class="\”elementor-spacer\”">\n\t\t\t<div class="\”elementor-spacer-inner\”"></div>\n\t\t</div>\n\t\t\t\t</div>\n\t\t”}]}

کیف یمکنني / إنشاء حساب؟

ً الرجاء النقر فوق "تسجیل الدخول / التسجیل" متبوعا بـ "إنشاء حساب" وملء بیاناتك الشخصیة.

کیف أطلب؟

تسوق للحصول على العناصر التي تریدها وإضافتها إلی سلة التسوق الخاصة بك. عند الانتهاء، یمکنك المتابعة إلی سلة التسوق الخاصة بك وإتمام عملیة الشراء. تحقق وتأکد من صحة جمیع المعلومات قبل تأکید عملیات الشراء والدفع.

لدي مشاکل في إضافة عناصر إلی عربة التسوق الخاصة بي

ستتمکن من إضافة المنتجات طالما کانت متوفرة. قد تکون هناك صدفة حیث یکون المنتج في سلة تسوق شخص آخر ومن ثم تنعکس حالة العناصر على أنها "غیر متاحة مؤقتاً".

کیف أدفع مقابل طلبي؟

نحن نقبل المدفوعات عبر جمیع بطاقات الائتمان والخصم الرئیسیة مثل ماستر کارد وفیزا والدفع عند التوصیل.

هل یمکنني تعدیل وإلغاء طلبي؟

للأسف لا یمکننا إلغاء طلب بمجرد تقدیمه. سیسمح لنا ذلك بتعبئة طلباتك بکفاءة وتقلیل الأخطاء. من المستحسن التحقق من طلبك قبل تقدیمه.

لدي کود خصم ، کیف یمکنني استخدامه؟

أدخل رمز القسیمة في حقل "رمز القسیمة" وانقر على "إضافة" في صفحة عربة التسوق الخاصة بك قبل متابعة عملیة الدفع. یرجی ملاحظة أنه لا یمکننا تطبیق رمز القسیمة یدویاً على طلبك إذا نسیت إدخاله أثناء عملیة الشراء. یرجی التأکد من صحة جمیع المعلومات قبل تأکید الشراء.

کیف سأعرف إذا تم تأکید طلبي؟
بعد تقدیمك للطلب ، ستتلقی رسالة تأکید بالبرید الإلکتروني منا لتأکید استلامنا طلباتك. ومع ذلك یرجی العلم انه لن یتم شحن طلباتك إلا بعد الموافقة على الدفع ببطاقة الائتمان الخاصة بك والتحقق من عنوان الفواتیر والتسلیم. بدلاً من ذلك، یمکنك التحقق من حالة طلبك في "حسابي" إذا کنت مستخدماً مسجلا.
متی سیتم معالجة طلبي؟
ستتم معالجة جمیع الطلبات في غضون یوم عمل ، باستثناء عطلات نهایة الأسبوع والعطلات الرسمیة. یعتمد الوقت المذکور على توقیت الامارات.
ما هي المدة التي سیستغرقها لاستلام طلبي؟
یبلغ الإطار الزمني القیاسي لتسلیم البرید حوالي یومین عمل ، بینما یستغرق البرید السریع حوالي یوم عمل من وقت تقدیم طلبك. هذا ینطبق فقط على جمیع عملیات التسلیم في الامارات. بالنسبة لجمیع عملیات التسلیم الدولیة، یعتمد الوقت المستغرق على شرکائنا اللوجستیین والشرکات التابعة لهم.
هل تقوم شرکة جينتسهب بشحن المنتجات إلی الولایات المتحدة / أوروبا؟
تشحن جينتس هب المنتجات في جمیع أنحاء العالم. لدینا شراکات مع العدید من الشرکات اللوجستیة التي تمکننا من شحن المنتجات بسرعة وأمان.
ما نوع المکونات التي تدخل في منتجات جينتسهب؟

تستخدم جينتسهب فقط جمیع المکونات الطبیعیة في منتجاتها. لا تستخدم المواد الضارة او الکیمیائیة.

icon_box_free_ship.png

توصيل ممتاز

نتأكد من أن المنتج الذي تحصل عليه آمن وسليم.
icon_box_support.png

اتصل بنا

أرسل لنا بریداً إلکترونیاً info@gentshub.ae
icon_box_payment.png

دفع امن

تتم معالجة معلومات الدفع الخاصة بك بشکل آمن
0